ESG & Impact beleggen

Duurzaam in portfolio én rendement

Wij weten hoe je met real assets positieve impact creëert. Hoe je rendement op de lange termijn waarborgt en echt bijdraagt aan een leefbare samenleving. Nu en later. Verantwoord beleggen is belangrijk voor a.s.r. real assets investment partners. ESG-criteria en geldende wet- en regelgeving staan daarom centraal bij de strategie, selectie en monitoring van portefeuilles. Bij alles wat we doen toetsen we of een investering rendement oplevert en houdbaar is voor de lange termijn.

ESG-prestaties beoordelen en rapporteren

We stellen duidelijke doelstellingen en beoordelen de ESG-prestaties van beleggingsportefeuilles op basis van heldere KPI’s. Zo hebben we inzicht in ESG-prestaties en sturen we waar nodig bij.

Duurzaam gedrag stimuleren

Met proactief engagement zetten we duurzaamheidsprestaties op de agenda en brengen we het ESG-beleid van onze klanten in praktijk. We zijn actief betrokken bij beleggingen en aanwezig op aandeelhoudersvergaderingen om invloed uit te oefenen.

Een Paris Proof-routekaart

We stippelen de route uit naar een CO2-neutrale portefeuille. Datagedreven routekaarten wijzen de weg naar Paris Proof. Dit doen we met een eigen analysemodel, gebaseerd op de CRREM, de Carbon Risk Real Estate Monitor.

Beter inzicht in klimaatrisico’s

Klimaatrisico’s kennen en ermee omgaan is cruciaal voor een toekomstbestendige portefeuille. Met onze Climate Risk Monitor brengen we die risico’s helder in kaart. Ook om beleggingsfondsen met elkaar te vergelijken.

Strategisch impactbeleggen

Impactbeleggingen zijn investeringen die financieel rendement opleveren maar ook meetbaar positief bijdragen aan mens en milieu. Met het Impact Investing Framework ontwikkelen we op maat gemaakte strategieën die bij de doelen van onze klanten passen en de impact van investeringen inzichtelijk maken.

 • Onze werkzaamheden zijn te onderscheiden in drie categorieën:

  Ontwikkeling van strategie en beleid ten aanzien van real assets portefeuilles.

  Implementatie van strategie en beleid door beleggingen te selecteren.

  Monitoring, rapportage en engagement met betrekking tot beleggingen.

  In onze werkwijze komen ESG-risico’s bij alle drie de categorieën uitgebreid aan bod. ESG-risico’s zijn gebeurtenissen en omstandigheden op ecologisch, sociaal of governance gebied, die een wezenlijk negatief effect kunnen hebben op de waarde van een belegging. Wij streven ernaar om de kans op negatieve effecten op het financieel rendement door duurzaamheidrisico’s te verkleinen. Zodoende worden minimale normen gehanteerd; geen aandacht voor ESG is simpelweg geen optie. Onze visie gebruiken we om ESG integraal onderdeel te laten zijn van de real assets portefeuilles van onze klanten.

  Download gedragslijnen
 • - 14 juli 2023-

  In overeenstemming met artikel 4 lid 5 punt a van de SFDR verklaart a.s.r. real assets investment partners bij het geven van advies aan haar klanten rekening te houden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren. De negatieve effecten op duurzaamheid worden meegenomen in strategische, implementatie- en monitoringsadviezen die wij aan onze klanten geven. Voor het selecteren van nieuwe beleggingen maakt a.s.r. real assets investment partners gebruik van een Multi Criteria Analyse (MCA). Een belangrijk deel van deze MCA bestaat uit diverse gewogen ESG-factoren. Op basis van deze MCA wordt het meest preferente fonds voor de klant geselecteerd. Welk gewicht aan ESG-factoren wordt toegekend in deze MCA verschilt per klant op basis van diens ESG-beleid. a.s.r. real assets investment partners maakt hierbij gebruik van diverse benchmarks en tools (inclusief de onderliggende data) zoals bijvoorbeeld de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), de Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM), gebouwcertificeringen en INREV-questionnaires. In de adviezen/processen selecteert en rangschikt a.s.r. real assets investment partners nog niet conform de in tabel 1 van bijlage I van de SFDR vermelde indicatoren en eventueel aanvullende indicatoren (de zogenaamde Regulatory Technical Standards). Dit omdat deze indicatoren onvoldoende beschikbaar zijn, beperkt zijn voor real asset beleggingen en onvoldoende datacoverage hebben om een gedegen selectie- en adviesproces op uit te voeren ten opzichte van de hierboven aangegeven benchmarks/tools en data.

 • a.s.r. real assets investment partners is onderdeel van de a.s.r.-groep onder leiding van ASR Nederland N.V. ASR Nederland N.V. heeft een groepsbreed duurzaamheidsbeleid, beloningsbeleid, fiscaal beleid en inkoopbeleid. a.s.r. real assets investment partners conformeert zich aan dit beleid, ook met het oog op een duurzame bedrijfsvoering. Het beloningsbeleid kent het systeem van een vast salaris voor medewerkers en voldoet aan de voorwaarden van een beheerst beloningsbeleid conform de richtlijnen van de AFM. In het beloningsbeleid van ASR Nederland N.V. is uitgewerkt hoe dit beleid aansluit bij de integratie van een duurzaamheidsrisicobeleid, zie: https://www.asrnederland.nl/over-asr/bestuur-en-organisatie/beleid-en-richtlijnen/beloningsbeleid

 • We volgen de internationale Global Compact Principles van de Verenigde Naties waar deze van toepassing zijn op real assets.

  Er zijn meer initiatieven die we steunen en regels waar we rekening mee houden. We noemen er een paar:

  • De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De Europese wetgeving om transparant te zijn over duurzaamheidsrisico’s en -kansen in beleggingsbeslissingen.
  • De wereldwijde principes voor Verantwoord Beleggen (PRI). Een initiatief waar beleggers, banken en vermogensbeheerders samen werken aan verantwoord investeren.
  • De Sustainable Development Goals (SDG’s) om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Afgesproken door landen die aangesloten zijn bij de Verenigde Naties.
  • Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfonds (IMVB-convenant). Met afspraken over OESO- en UNGP-richtlijnen in het beleid van pensioenfondsen, uitbesteding aan externe dienstverleners en de monitoring en rapportage daarover.