Disclaimer

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de website wordt geadviseerd periodiek deze voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

 • Toepasselijkheid
  Deze voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van a.s.r. real assets investment partners ("a.s.r."), alsmede op de of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten ("de Informatie").

  Informatie en aansprakelijkheid 
  De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. a.s.r. is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid van gebruik) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van a.s.r. a.s.r. is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

  Leest u ook onze disclaimer met betrekking tot onze fondsen en fiduciaire dienstverlening.

  Links met andere websites 
  Deze website bevat links naar externe internetpagina's. a.s.r. is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie en Privacy Policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

  Bescherming Persoonsgegevens 
  De verzameling en verwerking van persoonsgegevens via deze website is onderwerp van onze Privacy statement en Cookiewetgeving.

  Eigendomsrechten 
  Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij a.s.r.

  Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van a.s.r. in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van a.s.r. en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van a.s.r.

  a.s.r. real assets investment partners is een geregistreerd als handelsnaam van ASR Real Estate BV en onderdeel van a.s.r.

  Ongevraagd toegestuurde ideeën 
  In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de "Materialen") op deze website plaatst of deze toestuurt aan a.s.r. via e-mail of anderszins, zal a.s.r. gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en a.s.r. zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.

  U vrijwaart hierbij a.s.r. terzake van alle schade en kosten die a.s.r. lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

  Nietigheid 
  Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

  Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
  Deze Gebruiksvoorwaarden en onze Privacy en Cookiepolicy zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden en onze Privacy en Cookiepolicy ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

 • Deze website (‘Website’) is samengesteld door a.s.r. real asssets investment partners onderdeel van ASR Real Estate B.V.

  De Website dient niet beschouwd te worden als een aanbod en/of invitatie of recommandatie om enige hier vermelde fiduciaire dienstverlening dan wel beleggingen te kopen, te verkopen of anderszins te verhandelen. Partijen dienen advies in te winnen bij hun onafhankelijke adviseurs alvorens over te gaan tot verdere stappen en dienen zich te vergewissen van de plaatselijke wet- en regelgeving inzake beleggingen en fiduciaire dienstverlening. Beleggingen kunnen specifieke risico’s met zich meebrengen. De in de Website opgenomen gegevens zijn slechts ter indicatie en vormen geen aanbod voor aangaan van een fiduciaire dienstverleningscontract dan wel verkoop en zijn niet bedoeld ter verkoop.  

  De inhoud van deze Website gaat uit van informatiebronnen die betrouwbaar worden geacht. Deze Website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die op deze Website wordt weergegeven onvolledig of onjuist is. ASR Real Estate B.V., noch enige overige onderneming of eenheid die behoort tot de a.s.r. Nederland Groep, noch hun directeuren, werknemers of adviseurs aanvaarden op enige wijze aansprakelijkheid voor de informatie, druk of zetfouten of de aanbevelingen die in de Website tekst worden gedaan. De informatie op deze Website tekst kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Niets van deze Website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites (behalve welke zijn aangegeven), databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ASR Real Estate B.V.

  Op deze Website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

  Voor informatie over duurzaamheid op entiteitsniveau en financieel product niveau verwijzen wij naar de ‘sustainability-related disclosures’ op onze website: <link opnemen>

  Publicatiedatum 24-04-2023

 • Deze website is bestemd voor professionele beleggers en bevat marketing materiaal.

  Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw geld verliezen. Behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Bij het maken
  van beleggingsbeslissingen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van het beleggings-
  product, zoals beschreven in het prospectus van het beleggingsproduct. a.s.r. real assets investment partners is een
  handelsnaam van ASR Real Estate B.V. en is opgenomen in het register van de AFM.

  Dit content op de website is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie in dit bericht niet volledig of niet volledig juist is. Aansprakelijkheid als gevolg van deze publicitaire mededeling wordt niet aanvaard.